Học cách “tu cái miệng” bằng cách không nói 8 lời sau đây

Học cách “tu cái miệng” bằng cách không nói 8 lời sau đây

Người xưa có câu: “Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành”. Mỗi lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, thật khó để thu hồi về được nữa… Phàm là người thông minh, sống ở đời bạn nên...
Đọc tiếp